کتاب صوتی  - Ketab soti

دکتر هادی هدایتی از کتاب شبه خاطرات

from کتاب صوتی - Ketab soti | Published 10/10/2021

مجموعۀ سه جلدیِ «شبهِ خاطرات» دربردارندۀ شرحِ حالِ گروهی از شخصیت هایِ ایرانِ معاصر است که دکتر علی بهزادی مدیرِ مجلۀ «سپید و سیاه» در طولِ فعالیتِ مطبوعاتی و کارهای سیاسی ـ اجتماعیِ خود در دهه هایِ اخیر، به شکل های گوناگون با آنان آشنا شده و اطلاعاتی از اقدامات، سرگذشت، آثار، روحیات و خدماتِ ایشان به دست آورده بوده است. نویسنده علاوه بر اشاراتی به اوضاع و احوالِ زمانِ حیاتِ معرفیشوندگان، بخش هایی از کتاب را به شرح و بررسی برخی رویدادهایِ مهمِ تاریخِ معاصرِ ایران و نیز نقلِ خاطراتی از دورانِ زندگی و فعالیتِ مطبوعاتیِ خویش اختصاص داده است. روخوانیِ این کتاب توسطِ ناصر زراعتی از اواخرِ سالِ 2015 در برنامۀ «کتابخوانیِ» رادیو سپهرِ شهرِ گوتنبرگِ سوئد آغاز شد و تا اواخرِ سالِ بعد (2016)، پس از درگذشتِ خسرو رحیمی و تعطیلیِ رادیو سپهر، در برنامۀ «کتابخوانی» رادیو پیام ادامه بافت. پیشاپیش، بابتِ کیفیتِ نه چندان مطلوبِ صدا، پوزش میطلبیم.

Om Podcasten

روخوانی کتاب های فارسی با صدای ناصر زراعتی, تقدیمی از کتاب صوتی