आज जसले यो उपहार पायो ऊ हो मायामा सबैभन्दा भाग्यमानी || तपाईं नै हो जस्तो छ, नपत्याए सुन्नुस् त ||

आज जसले यो उपहार पायो ऊ हो मायामा सबैभन्दा भाग्यमानी || तपाईं नै हो जस्तो छ, नपत्याए सुन्नुस् त || by SABSCAST (Sabeena Karki)

Om Podcasten

Podcast by SABSCAST (Sabeena Karki)