روزگار دوزخی آقای ایاز (The Infernal Times of Mr. Ayaz)

روزگار دوزخی آقای ایاز (The Infernal Times of Mr. Ayaz)

15 Episodes | Arts
قول اول: قول ایاز نویسنده: رضا براهنی ۱۳۴۹ خوانش: علی احدی --------------------------------------------------------------------------- رضا براهنی نگارش "روزگار دوزخی آقای ایاز" را در ۱۳۴۹ به پایان می‌برد. تمامی نسخ چاپ شده‌ی کتاب در همان سال، پیش از پخش، خمیر می شوند

Episodes

قول اول: قول ایاز نویسنده: رضا براهنی ۱۳۴۹ خوانش: علی احدی --------------------------------------------------------------------------- رضا براهنی نگارش "روزگار دوزخی آقای ایاز" را در ۱۳۴۹ به پایان می‌برد. تمامی نسخ چاپ شده‌ی کتاب در همان سال، پیش از پخش، خمیر می شوند ...