Testamint fan de siel

A podcast by Leeuwarder Courant

Categories:

5 Episodes

 1. Ôflevering 4: It lêste boek, en no?

  Published: 12/22/2023
 2. Ôflevering 3: De moaiste ferhalen

  Published: 12/8/2023
 3. Ôflevering 2: Taal

  Published: 11/24/2023
 4. Ôflevering 1: Ferhalen fertelle

  Published: 11/10/2023
 5. Ynkoarten in podcast oer Hylke Speerstra

  Published: 11/7/2023

1 / 1

Dit is Testamint fan de siel. In podcast mei Hylke Speerstra (87), ien fan Fryslâns grutste skriuwers en ferhalefertellers. Testamint fan de siel is de titel fan syn alderlêste boek, mar it is ek wat dizze podcast is: in testamint fan Hylkes siel. Gewoanwei fertelt er de ferhalen fan oaren, mar no jout er himséls bleat. Noch ien kear fertelt Hylke alles wat er Fryslân efterlitte wol. Wêrom kin er net oars as ferhalen fertelle? Hat er noed oer it Frysk? En wat leit der foar him, no’t er syn lêste boek skreaun hat? Yn Testamint fan de siel fertelt er it yn fjouwer ôfleveringen oan Martine van der Steege fan de Leeuwarder Courant.