پادکست ادبیِ رادکست// Rad-Cast Literary Podcast

A podcast by Mehran Rad

Categories:

9 Episodes

 1. پادکست ادبی رادکست؛ قسمتِ نهم: سرود آنکه رفت و آن کس که بر جای ماند - احمد شاملو و شعر

  Published: 12/12/2019
 2. پادکست ادبی رادکست؛ قسمتِ هشتم: انوری، شگفتِ ناشناخته؛ بخش دوم از دو بخش

  Published: 11/25/2019
 3. پادکست ادبی رادکست؛ قسمتِ هفتم: انوری، شگفتِ ناشناخته؛ بخش اول از دو بخش

  Published: 11/11/2019
 4. رادکست۶؛ پنجمین قسمت از گزارشِ منظومهٔ خسرو و شیرینِ نظامی

  Published: 11/10/2019
 5. رادکست۵؛ چهارمین قسمت از گزارشِ منظومهٔ خسرو و شیرینِ نظامی

  Published: 10/26/2019
 6. رادکست۴؛ سومین قسمت از گزارشِ منظومهٔ خسرو و شیرینِ نظامی

  Published: 10/18/2019
 7. رادکست۳؛ دومین قسمت از گزارشِ منظومهٔ خسرو و شیرینِ نظامی

  Published: 10/12/2019
 8. رادکست۲؛ نخستین قسمت از گزارشِ منظومهٔ خسرو و شیرینِ نظامی

  Published: 10/4/2019
 9. پادکست ادبی رادکست؛ قسمتِ اول: ایرج‌میرزا، سعدیِ پشتِ ابرها

  Published: 9/30/2019

1 / 1

رادکست، پادکستی است از جست‌وجوهای فرهنگی مهران راد در قلمروِ ادب